Author: Editor 1

Business Halal

Elemen bagi Hospital Mesra Muslim

Read More
Business Halal

Muslim-Friendly Hospital (Bahagian II)

Infrastruktur dan Kelengkapan FasilitiHospital Mesra Muslim mestilah mesra kepada setiap penggunanya dengan menyediakan kelengkapan yang dapat memberikan keselesaan dalam melaksanakan kewajipan harian. Seperti penyediaan ruang solat buat pesakit, tempat yang bersih, spray botol untuk keperluan berwuduk, penyediaan debu untuk bertayamum, perletakan arah kiblat dan lain-lain. Pematuhan Syariah dan EtikaBagi memenuhi keperluan pematuhan Syariah, sesebuah hospital […]

Read More
Business Halal

Muslim-Friendly Hospital (Bahagian I)

Keinginan mendapatkan perkhidmatan kesihatan di hospital bukanlah sesuatu yang asing bagi sesuatu komuniti. Bahkan, terdapat pelbagai usaha bagi mewujudkan kepatuhan Syariah dalam pelbagai aspek. Hospital Mesra Muslim adalah satu servis dalam bidang penjagaan kesihatan (healthcare services) yang mampu dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Syariah serta lunas agama Islam yang dipelajari. Elemen –Elemen Penting dalam Mewujudkan Hospital Mesra […]

Read More